top of page
Comprido Holistics

Adatkezelési tájékoztató

Az érintett természetes személyjogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

Hatályos 2022. január 01.

BEVEZETÉS

Pesti Balázs e.v., Nyilvántartási száma: 52348477, Adószáma: 68854775-1-42, Statisztikai számjel: 68854775-9604-231-13, Székhelye: MAGYARORSZÁG, 1068 Budapest RIPPL-RÓNAI UTCA 21. 2.em. 1/A.a. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

http://www.compridoholistics.com

 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi linken:

http://www.compridoholistics.com/adatkezelesi-tajekoztato

 

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Pesti Balázs e.v.

Székhely: MAGYARORSZÁG, 1068 Budapest RIPPL-RÓNAI UTCA 21. 2.em. 1/A.a

E-mail: info@compridoholistics.com

Telefon: 003670/638-1455

I. A Tájékoztató célja, hatálya

 

Pesti Balázs e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő), ezúton tájékoztatja a http://www.compridoholistics.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) kialakításakor a Szolgáltató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Grtv.) rendelkezéseit is figyelembe vette.

 

A Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információkra is.

 

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

II. Fogalom meghatározások

 

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Pesti Balázs e.v. (Nyilvántartási száma: 52348477, Adószáma: 68854775-1-42, Statisztikai számjel: 68854775-9604-231-13, Székhelye: MAGYARORSZÁG, 1068 Budapest RIPPL-RÓNAI UTCA 21. 2.em. 1/A.a. , E-mail címe: info@compridoholistics.com, Telefonszáma: 70/638-1455)

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatfeldolgozó:

GYÖMREY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 15. al. 1.; Adószám: 21883295-1-42, Cégjegyzékszám: 01 06 762123; Elérhetősége: gyomreybt@gmail.com)

III. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

A Szolgáltató a Weboldalon nem kéri a Felhasználót Személyes adatok megadására.

1.1. E-mail

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a Felhasználó a Weboldalon megadott e-mail címen kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A kezelt Személyes adatok köre a küldő neve, e-mail címe, valamint más, önként megadott adata.

Az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése.

Szolgáltató a beérkezett e-maileket a megkeresésben hivatkozott ügy lezárásától számított legfeljebb 180 nap elteltével törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

 

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Felhasználó által az általa küldött e-mailekben megadott Személyes adatok kapcsán az adatok kezelésének jogalapja a szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges tevékenységek elvégzése.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.

Amennyiben valamely jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése alapján szükséges egyes Személyes adatok kezelése, úgy az Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése is.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során, stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

3. Az Adatkezelés elvei, módja

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő az 1. pontban részletezett Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Személyes adatok az Adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül, az alábbi esetet leszámítva, nem adja át harmadik fél számára.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése miatt, stb. – harmadik személyek (például az illetékes hatóságok) számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, és jogosulatlan terjesztését.

4. Adatfeldolgozás

A Személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban és a Rendeletben foglaltakkal összhangban.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozás célja az adatok mentése ás tárolása, valamint a kapcsolattartáshoz kapcsolódó levelezőrendszer biztosítása.

Az Adatfeldolgozók az adatok kezelése kapcsán kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat a Rendelet által előírt rendelkezésekkel összhangban kezelik.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további Adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

5. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást az info@compridoholistics.com e-mail címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó által korábban megadott e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. Az Adatkezelő a tájékoztatást e-mailben küldi meg a Felhasználó részére.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését, módosítását, valamint hiányos Személyes adatainak kiegészítését az info@compridoholistics.com e-mail címre küldött e-mailben. Az Adatkezelő elvégzi a módosítást a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről e-mailben értesíti az érintettet.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését az  info@compridoholistics.com e-mail címre küldött e-mailben. A törlés megtagadható

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlés megtörténtéről, vagy a törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, a törlés megtagadása esetén megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

(i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Az Adatkezelés korlátozása iránti kérést, illetve az Adatkezelés elleni tiltakozást szintén az  info@compridoholistics.com e-mail címre küldött e-mailben lehet megtenni.

IV. A Weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k

1. A cookie-król

A Szolgáltató a Weboldalon úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan kis információcsomag, amit a Weboldal a Felhasználó böngészőjének küld el, s mely a Felhasználó eszközén tárolódik el.

A cookie-k segítségével a Weboldal meg tudja jegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat és beállításokat, lehetővé tudja tenni a Weboldal egyes funkcióinak használatát, nyomon tudja követni a Weboldalon végzett tevékenységet és segíteni tud, hogy releváns ajánlatokat jeleníthessünk meg a Felhasználó számára. A cookie-k használatának eredményeképpen könnyebb lesz a Weboldal használata és magasabb színvonalú működésének biztosítása, valamint gördülékenyebbé válhat a következő látogatás.

2. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-król

A Szolgáltató a Weboldalon cookie-t alkalmaz, hogy nyomon tudja követni, hogy tájékoztatta-e már a Felhasználót a cookie-k használatáról, illetve, hogy a Felhasználó beleegyezett-e a Marketing cookie-k alkalmazásába.

Ezen cookie semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Mivel ezen adatok az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas adatot nem tartalmaznak, ez által ez a tevékenység nem minősül Adatkezelésnek.

3. Harmadik felek által alkalmazott cookie-król

A Szolgáltató a Weboldalon más szolgáltatók alkalmazásait, eszközeit is használja, melyek egy része szintén alkalmazhat cookie-kat. Ezen eszközök a következőek:

3.1. Google Analytics

A Szolgáltató a Weboldalon a Google Analytics-et használja a Weboldal látogatottságának elemzésére. A Google Analytics a Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) elemző eszköze, amely abban segít a Szolgáltatónak, hogy pontosabb képet kapjon a Weboldal használatáról. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Ezen információkat a Szolgáltató arra használja, hogy kielemezze a Weboldal használatát, illetve fejlessze a Weboldalt a felhasználói élmény fokozása érdekében.

Ezen cookie-k semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó Személyes adatot nem gyűjtenek vagy kezelnek olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Mivel ezen adatok az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas adatot nem tartalmaznak, ez által ez a tevékenység nem minősül Adatkezelésnek.

A Google adatvédelmi, adatkezelési irányelveiről bővebb információt az alábbi oldalakon talál:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

A Google Analytics által használt cookie-król az alábbi oldalakon tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics programkódjait, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

3.2. Facebook Közösségi Modulok (Social Plugins)

A Szolgáltató a Weboldal egyes oldalain a Facebook (Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) által működtetett Közösségi Modulokat használja, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára, hogy „kedvelje”, kövesse a Szolgáltató Facebook oldalát, illetve, hogy a Szolgáltató Facebook oldalának egyes részeit a Weboldalra integrálja. A Facebook Közösségi Modulokat a Facebook logóról vagy a like-gombról ismerheti fel a Weboldalon.

Amikor a Felhasználó a Weboldalra látogat, akkor a Facebook Közösségi Modul kapcsolatot teremt a Facebook szerverével, s a Facebook információkat kaphat arról, hogy a Felhasználó felkereste a Weboldalt. Ha a Felhasználó a Facebook like gombját megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor a Weboldalon megjelenő tartalmakat a Facebook-profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook a Weboldal látogatását a Felhasználó Facebook-fiókjához rendelheti.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Szolgáltató nem ismeri az alkalmazás által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. A Facebook a Facebook Közösségi Modulokat illetően önálló adatkezelést végez, amellyel kapcsolatban további, részletesebb információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Ha a Felhasználó nem szeretné, hogy a Facebook a Weboldalon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, a Weboldal felkeresése előtt kijelentkezhet a Facebook-profiljából.

A Facebook adatkezelési irányelveiről és az általuk alkalmazott cookie-król és azok letiltásáról az alábbi oldalakon tájékozódhat:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/policies/cookies/

3.3. Facebook-képpont (Facebook-pixel)

A Szolgáltató a Weboldalon a Facebook Facebook-képpont (Facebook pixel) eszközét használja. Ez egy olyan analitikai eszköz, amely elemzést készít a Felhasználó által a webhelyen végzett műveletekről, lehetővé teszi a Szolgáltató számára, hogy a Weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook felületén, illetve, hogy ezen hirdetéseinek hatását jobban megismerhesse és hatékonyságát növelhesse.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Szolgáltató nem ismeri az alkalmazás által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. A Facebook a Facebook-képpontot illetően önálló adatkezelést végez, amellyel kapcsolatban további, részletesebb információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

A Facebook adatkezelési irányelveiről és az általuk alkalmazott cookie-król és azok letiltásáról az alábbi oldalakon tájékozódhat:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/policies/cookies/

4. A cookie-k jóváhagyása

A Szolgáltató két fő csoportra osztja a Weboldalon alkalmazott cookie-kat: „Szükséges és technikai cookie-k”, illetve „Marketing cookie-k”.

4.1. Szükséges és technikai cookie-k

A Szükséges és technikai cookie-k biztosítják a Weboldal megfelelő működését (ide értve a jogszabályi megfelelést is), megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a Weboldal használatáról. Ide tartoznak a Szolgáltató által, illetve a Google Analytics eszköz által alkalmazott cookie-k.

Ezen cookie-k semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó Személyes adatot nem gyűjtenek vagy kezelnek olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Mivel ezen adatok az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas adatot nem tartalmaznak, ez által ez a tevékenység nem minősül Adatkezelésnek.

Ezen cookie-k által gyűjtött adatok például a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adat például a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, valamint a felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a Weboldalon megnézett tartalmak.

Ezen cookie-k alkalmazásáról a Felhasználó tájékoztatást kap, de a Weboldalon keresztül nem tudja kikapcsolni őket.

4.2. Marketing cookie-k

A Szolgáltató a Marketing cookie-k csoportba sorolja azon, harmadik féltől igénybe vett szolgáltatások által alkalmazott cookie-kat, mely alkalmazások lehetővé teszik a Weboldal és a Szolgáltató Facebook oldalának összekapcsolását, a Weboldal felhasználói szintű viselkedési adatainak összegyűjtését, valamint lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy „kedvelje”, kövesse a Szolgáltató Facebook oldalát. Ide tartoznak a Facebook Közösségi Modulok és a Facebook-képpont.

Ezen alkalmazások Személyes adatot kezelhetnek. Ezen Adatkezelések adatkezelője harmadik fél, a Tájékoztató IV. fejezet 3. pontjában részletezettek szerint. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Szolgáltató nem ismeri az alkalmazás által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a harmadik fél miként használja.

A Weboldal a Felhasználó jóváhagyása nélkül nem alkalmazza ezeket a cookie-kat.

4.3. A cookie-k jóváhagyásának menete

Amikor a Felhasználó számítógépről, mobiltelefonról, vagy táblagépről felkeresi a Weboldalt, akkor a Weboldal az oldal alján elhelyezett üzenetben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldal cookie-kat használ a Weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a Weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Mivel a Szükséges és technikai cookie-kat használó programkódok semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó Személyes adatot nem gyűjtenek, ezek a Weboldal betöltődésével elkezdik a működésüket.

A Weboldalra látogatással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Személyes adatokat nem gyűjtő alkalmazásokat futtassa, a Weboldal használatára vonatkozó adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

A Marketing cookie-kat a Felhasználó kétféleképpen tudja jóváhagyni:

a) a Weboldalon az oldal alján elhelyezett üzenetben a „Rendben” gombra kattintva, illetve

b) a Weboldalon az oldal alján elhelyezett üzenetben a „Beállítások módosítása”, majd a „Beállítások mentése” gombra kattintva úgy, hogy a „Marketing cookie-k” jelölőnégyzete be van jelölve.

A Marketing cookie-kat használó programkódok, eszközök a Felhasználó jóváhagyását követően kerülnek alkalmazásra. Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amit az előző bekezdésben részletezett jóváhagyással adhat meg. Ez egyben a cookie-k alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti. Mivel ezen cookie-k esetén az adatkezelő harmadik fél, az adott fél Adatkezelési irányelveit tartalmazó weboldalakat a Tájékoztató IV. fejezet 3. pontjában találja.

5. Lehetőség a cookie-k kikapcsolására

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltató a fentiekben írt információkat gyűjtse a Weboldal használatával összefüggésben, a Felhasználó képes törölni a cookie-kat a saját számítógépéről, illetve az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie-k beállításait.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Szolgáltató nem minden esetben tudja a Weboldal működését, a tartalmak megjelenítését és felhasználó élményét teljes értékűen biztosítani.

6. A Személyes adatnak nem minősülő információk felhasználása

A Szolgáltató a 3.1. és 4.1. pontokban részletezettek szerint információt gyűjt a Weboldal használatáról a látogatók azonosítása nélkül.

A Szolgáltató – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – statisztikákat készít ezen adatok alapján és kielemzi ezeket az adatokat, hogy nyomon tudja követni a látogatási adatokat és meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél.

A Szolgáltató ezen – azonosításra nem alkalmas – statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak, stb.) harmadik személy részére továbbíthatja, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra is hozhatja.

Ezeket az információkat a Szolgáltató arra is használja, hogy a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, a felhasználói élményt növelje, a Weboldal minél magasabb színvonalú működését biztosítsa és a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Az ilyen adatok felhasználásának célja továbbá, hogy a Szolgáltató a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, és a használattal kapcsolatos esetleges visszaéléseket kiszűrje.

V. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Szolgáltató a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, vagy bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele van, kérjük, írjon nekünk az  info@compridoholistics.com e-mail címre.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

bottom of page